کنترل ابعادی قطعات حساس و پیچیده مهندسی

این واحد با بهره گیری از دانش ، تجربه و تجهیزات روز دنیا  ، در زمینه کنترل ابعادی قطعات فلزی و غیر فلزی فعالیت داشته و با استفاده از روش های پیشترفته  قادر به ارائه خدمات در اشکال گوناگون می باشد

اندازه برداری جهت مهندسی معکوس

 خدمات کنترل کیفی و تهیه گزارشات مهندسی و بهینه سازی قطعات (GD & T )

تشخیص مغایرت های ابعادی قطعات و مجموعه

 در مواردی که واحد طراحی شرکت یا مشتری نیاز به اندازه برداری وبا تشخیص مغایرتهای ابعادی از یک قطعه یا مجموعه  دارد این واحد می تواند ، قطعات را اندازه گیری نموده و طراح را در تهیه مدل های سه بعدی  و یا بهبود فرآیند ساخت کمک نماید.