اندازه برداری اپتیک – خدمات دیجیتایزر
تهیه ابر نقاط از مدل های پیچیده – ایجاد مدل سه بعدی
خدمات پرینت سه بعدی
 تخصص ماست. 

 خدمات ابعادبرداری به روش OPTIC بدون محدودیت در اندازه و جنس قطعات حتی در محل صاحبان صنایع

– تهیه مدل سه بعدی از قطعات و مجموعه ها 
– مهندسی معکوس در ساخت قطعات و مجموعه ها با ابر نقاط 
– بررسی عیوب قطعه (Inspection)
– خدمات کنترل کیفی و تهیه گزارشات مهندسی و بهینه سازی قطعات (GD & T )