دفتر مهندسی افرا از افراد با تخصص های زیر جهت همکاری دعوت بعمل می آورد:

۱- Catia  {تسلط بر محیط ابر نقاط}

۲- Zibrush

۳- Rhinoceros

لطفا رزومه و نمونه کارهای خود را به آدرس ایمیل jalili@enafra.com ارسال نمایید.