دفتر مهندسی افرا از افراد با تخصص های زیر جهت همکاری دعوت بعمل می آورد:

1- Catia  {تسلط بر محیط ابر نقاط}

2- Zibrush

3- Rhinoceros

لطفا رزومه و نمونه کارهای خود را به آدرس ایمیل jalili@enafra.com ارسال نمایید.